1. คำชี้แจงเกี่ยวกับสิทธิในความเป็นส่วนตัวของเรา

  การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อ Kikkoman Corporation (“บริษัทฯ”) และบริษัทในเครือ (เรียกรวมกันว่า “กลุ่มบริษัท”) ด้วยนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) บริษัทฯ ตั้งใจที่จะแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับวิธีการที่บริษัทต่างๆ ในกลุ่มบริษัทของเราในฐานะที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลจะใช้ในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านส่งเข้ามาหรือเปิดเผยให้บริษัทฯ ทราบ และบริษัทฯ ยังทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลเมื่อบริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราได้รับหรือได้มาจากบุคคลที่สาม นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจมีการกำหนดนโยบายโดยละเอียดแยกต่างหาก หรือมีการเพิ่มข้อกำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ตามกฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับในแต่ละประเทศ และ/หรือพื้นที่

  *สำหรับเว็บไซต์ Kikkoman Soy Milk Thailand (บริหารงานโดย Kikkoman Corporation)

  บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างถี่ถ้วน หากท่านไม่ต้องการให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดอย่าให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับเรา โปรดทราบว่าในกรณีที่ท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล ทางบริษัทฯ อาจไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้ และท่านอาจไม่สามารถเข้าถึง และ/หรือ ใช้งานบริการบางประเภทของเว็บไซต์ได้ และการใช้งานเว็บไซต์ของท่านอาจได้รับผลกระทบ

  หากท่านมีข้อสงสัยหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อเราตามรายละเอียดด้านล่าง

 2. เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

  บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดด้านล่าง ซึ่งมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ และเพื่อให้บริษัทฯ สามารถให้บริการและผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมแก่ท่าน:

  • เพื่อเสนอผลิตภัณฑ์และบริการแก่ท่าน
  • เพื่อแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับนโยบายและข้อกำหนดของบริษัทฯ
  • เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย เช่น การตรวจสอบการฉ้อโกงและตรวจสอบกิจกรรมที่น่าสงสัยหรืออาจผิดกฎหมายหรือการละเมิดข้อกำหนดหรือนโยบายของบริษัทฯ
  • เพื่อจัดการความสัมพันธ์ตามสัญญาของบริษัทฯ กับท่าน
  • เพื่อปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการและการโฆษณาของบริษัทฯ
  • เพื่อใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยและการตรวจสอบ
  • เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจมีความต่อเนื่อง
  • เพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาจากเว็บไซต์ของเราได้ถูกนำเสนอแก่ท่านอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
  • เพื่อแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงบริการของบริษัทฯ

  บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลของท่านตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้อย่างชัดเจนและถูกต้องตามกฎหมาย โดยบริษัทฯ จะไม่เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลในลักษณะที่ไม่ตรงกันกับวัตถุประสงค์เหล่านี้ หากทางบริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมมาสำหรับวัตถุประสงค์หนึ่งเพื่อนำไปใช้ในการบรรลุวัตถุประสงค์อื่นๆ บริษัทฯ จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้รับแจ้งเรื่องนี้เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตราบเท่าที่จำเป็นสำหรับบริษัทฯ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย และเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ สามารถให้บริการที่เหมาะสมและเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางธุรกิจ

 3. เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใด?

  เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ทางบริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากท่านโดยตรง (เมื่อท่านตัดสินใจให้ข้อมูลดังกล่าวแก่เรา เช่น เมื่อท่านติดต่อเรา หรือเมื่อท่านกรอกแบบฟอร์มที่แสดงบนเว็บไซต์) หรือโดยทางอ้อม (ข้อมูลที่จัดหาให้บริษัทฯ โดยบุคคลที่สาม) บริษัทฯ จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผลนั้นเพียงพอ และเป็นการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลนั้นๆ

 4. เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร??

  บริษัทฯ อาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบริษัทในกลุ่มบริษัท และกับบุคคลภายนอกตามกฎหมายที่ใช้บังคับ โดยในกรณีที่บริษัทฯ แบ่งปันข้อมูลของท่านกับผู้ประมวลผลข้อมูล บริษัทฯ จะวางกรอบทางกฎหมายที่เหมาะสมเพื่อให้ครอบคลุมการโอนข้อมูลและการประมวลผลข้อมูลดังกล่าว

  ผู้ให้บริการ

  บริษัทฯ ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบริษัทที่ให้บริการต่างๆ ในนามของเรา เช่น บริการ web hosting บริการบำรุงรักษา บริการสนับสนุน บริการอีเมล บริการการตลาด บริการตรวจสอบ (auditing) การดำเนินการตามคำสั่งซื้อของท่าน บริการการชำระเงิน บริการการวิเคราะห์ข้อมูล การให้บริการลูกค้า การวิจัยลูกค้าและการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

  บริษัทในเครือและธุรกรรมทางธุรกิจขององค์กร

  บริษัทฯ อาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบริษัทในเครือทั้งหมดของเรา ในกรณีที่บริษัทฯ มีการควบรวมกิจการ การปรับโครงสร้าง การซื้อกิจการ การร่วมทุน การโอนสิทธิ การแยกกิจการ การโอนหรือการขายหรือจำหน่ายธุรกิจทั้งหมดหรือบางส่วนรวมถึงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการล้มละลายหรือการดำเนินการในลักษณะเดียวกัน เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนหรือทั้งหมดไปยังบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง

  การปฏิบัติตามกฎหมายและความปลอดภัย

  บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือกระบวนการทางกฎหมาย การดำเนินคดี และ/หรือเพื่อเป็นไปตามการร้องขอจากหน่วยงานภาครัฐทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อเราพิจารณาแล้วเห็นว่าการเปิดเผยเป็นสิ่งที่จำเป็นและเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ การบังคับใช้กฎหมาย หรือประเด็นอื่นๆ ที่มีความสำคัญต่อสาธารณะ

  นอกจากนี้บริษัทฯ อาจจะเปิดเผยข้อมูลของท่านหากทางบริษัทฯ พิจารณาโดยสุจริตแล้วว่าการเปิดเผยข้อมูลนั้นมีเหตุผลที่จำเป็นในการปกป้องสิทธิของบริษัทฯ หรือเพื่อการเยียวยาความเสียหาย บังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทฯ สืบสวนการทุจริต หรือปกป้องการดำเนินงานหรือผู้ใช้ของบริษัทฯ

  การโอนข้อมูล

  การเปิดเผยข้อมูลนั้นอาจรวมถึงการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศอื่นๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการพนักงานหรือธุรกิจของบริษัทฯ ในการโอนแต่ละครั้ง บริษัทฯ จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้มีการป้องกันในระดับที่เหมาะสมกับข้อมูลที่โอนตามที่กฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับกำหนด

 5. มาตรการรักษาความปลอดภัย

  บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยมาตรการเพื่อรับรองความปลอดภัยที่เหมาะสม รวมถึงการป้องกันการประมวลผลที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือผิดกฎหมาย การสูญหายโดยไม่ได้ตั้งใจ การทำลายหรือความเสียหาย โดยบริษัทฯ จะใช้มาตรการทางเทคนิคหรือมาตรการขององค์กรที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้

  บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลาประมาณ 10 ปีนับแต่วันสิ้นสุดการให้บริการ

 6. สิทธิของท่าน

  ท่านมีสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้เก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้ หรือเปิดเผยตามขอบเขตที่กฎหมายที่ใช้บังคับได้กำหนดไว้ รวมถึงสิทธิต่อไปนี้:

  • การถอนความยินยอมของท่าน: ในกรณีที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่เราในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวได้ตลอดเวลา เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิในการถอนความยินยอมโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน ทั้งนี้ การถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้ว
  • ข้อมูลเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลของท่าน: ท่านมีสิทธิได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลที่ทำโดยบริษัทฯ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับท่าน
  • การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและการขอสำเนา: ท่านมีสิทธิได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ ว่าข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับท่านถูกประมวลผลหรือไม่ รวมไปถึงสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน นอกจากนี้ ท่านยังมีสิทธิขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม
  • การแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้: ท่านมีสิทธิให้บริษัทฯ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับท่านโดยไม่ชักช้า และแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สมบูรณ์ให้สมบูรณ์ ท่านยังมีสิทธิให้บริษัทฯ ลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่าน หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยไม่ชักช้าเท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต
  • การขอและโอนข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่บริษัทฯ ได้ทำให้ข้อมูลของท่านอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ นอกจากนี้ ท่านยังมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ และมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะเหตุผลทางเทคนิค
  • การขอจากัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิขอระงับในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด
  • การคัดค้านเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่านที่เกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์เฉพาะของท่านเมื่อใดก็ได้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด
  • การระงับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านสามารถขอให้บริษัทฯ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามเงื่อนไขที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด
  • การร้องเรียน: ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในกรณีที่บริษัทฯ รวมทั้งลูกจ้างหรือผู้ให้บริการสนับสนุนที่ว่าจ้างโดยบริษัทฯ ได้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

  หากท่านต้องการใช้สิทธิดังกล่าวโปรดดูข้อมูลการติดต่อที่ระบุไว้ด้านล่าง บริษัทฯ จะดำเนินการตามคำขอของท่านเกี่ยวกับสิทธิใดๆ ของท่านที่อธิบายไว้ข้างต้นตามกฎหมายที่ใช้บังคับ และหากกฎหมายอนุญาต บริษัทฯ อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมเพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามคำขอ โดยคำขอใดๆ ต้องมีรายละเอียดที่เพียงพอเพื่อระบุตัวตนของท่าน เมื่อได้รับคำขอของท่านเราอาจขอข้อมูลเพิ่มเติมจากท่าน (รวมถึงหลักฐานยืนยันตัวตน) เพื่อดำเนินการตามคำขอของท่าน โปรดทราบว่า แม้ว่าบริษัทฯ จะตั้งใจที่ดำเนินการให้เสร็จโดยเร็ว แต่เราอาจต้องใช้เวลาในการดำเนินการตามคำขอของท่าน

  หากท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทฯ ไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับและท่านไม่ประสงค์ให้บริษัทฯ เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต่อไป ท่านสามารถส่งคำขอตามแบบที่บริษัทฯ กำหนดเพื่อยกเลิกความยินยอมที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ทาง [ติดต่อเรา] ตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

  โปรดรับทราบว่า ในกรณีที่บริษัทฯ จำเป็นต้องขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจัดการความสัมพันธ์ตามสัญญาของบริษัทฯ กับท่าน หรือทำตามคำขอของท่านในข้อ 6 ของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ บริษัทฯ อาจไม่สามารถทำสัญญาหรือดำเนินการตามคำขอได้หากท่านปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือเพิกถอนความยินยอมเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล

 7. ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ

  บริษัทฯ อาจมีลิงก์บนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือแหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต บริษัทฯ ไม่ได้เป็นผู้ควบคุมและไม่สามารถรับผิดชอบต่อแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวและเนื้อหาของบุคคลที่สาม โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์บุคคลที่สามอย่างละเอียดเพื่อศึกษาว่าเว็บไซต์เหล่านั้นรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

 8. การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

  บริษัทฯ อาจแก้ไขหรือปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว โดยการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลเมื่อบริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไขบนบริการของบริษัทฯ หากบริษัทฯ ทำการเปลี่ยนแปลงที่เชื่อว่ามีความสำคัญ บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางเว็บไซต์เท่าที่จะกระทำได้ และขอความยินยอมจากท่านตามที่จำเป็น

 9. ติดต่อ

  หากท่านมีข้อสงสัยหรือคำขอใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ท่านสามารถติดต่อเราผ่าน ติดต่อเรา บริษัท ซีโน-แปซิฟิค เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) 122/2-3 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

แก้ไขเมื่อ 1 มิถุนายน 2564