ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานสื่อสังคม ออนไลน์(Social Media)
ของ Kikkoman Group

Kikkoman Group (Kikkoman Corporation และบริษัทลูกและบริษัทในเครือทั้งหมดต่อไปนี้จะเรียกว่า "Kikkoman") กำหนดให้ผู้ใช้บริการสื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับ Kikkoman และบริการเกี่ยวเนื่องทั้งหมด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริการ สื่อสังคมออนไลน์") ต้องรับทราบและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ข้อกำหนดและเงื่อนไข") เมื่อผู้ใช้เริ่มใช้บริการสื่อสังคมออนไลน์จะถือว่าผู้ใช้ได้ตกลงและยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดที่กำหนด ไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้โดยไม่มีข้อจำกัดหรือข้อสงวนสิทธิใดๆ

 1. นิยามของสื่อสังคมออนไลน์

  ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้สื่อสังคมออนไลน์(Social Media) หมายถึง วิธีการสื่อสารใดๆ ที่ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตซึ่ง ช่วยให้ผู้ใช้สามารถส่งและแชร์เนื้อหากับบุคคลที่ไม่ระบุจำนวนได้ ตัวอย่างเช่น กระดานข่าวออนไลน์, บล็อก, ไมโครบล็อก (เช่น Twitter เป็นต้น), เครือข่ายสังคมออนไลน์ (SNS) (เช่น Facebook Instagram ฯลฯ) เว็บไซต์สำหรับแชร์วิดีโอ, เว็บไซต์ ถาม – ตอบ และเว็บไซต์ที่ให้บริการเปรียบเทียบราคาสินค้า หรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน

 2. ขอบเขตการใช้บังคับ

  ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้มีผลใช้บังคับกับบุคคลใดๆ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ใช้") ที่ใช้บริการสื่อสังคมออนไลน์

  ในกรณีที่นโยบายหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ที่ดำเนินการโดย Kikkoman แต่ละแห่ง (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "เว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์") มีข้อกำหนดที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ตามนี้ให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับ ของเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์นั้นๆ มีผลใช้บังคับ

 3. เงื่อนไขการใช้งาน

  ผู้ใช้บริการสื่อสังคมออนไลน์ตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งานต่อไปนี้:

  1. ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อผลลัพธ์ใดๆ ที่เกิดจากการใช้บริการสื่อสังคมออนไลน์(หมายถึง การใช้ บริการสื่อสังคมออนไลน์สำหรับการส่ง, โพสต์,อัปโหลด, การแสดงหรือแชร์เนื้อหาและรวมถึงการดู ต่อไปนี้จะ เรียกว่า “การใช้งาน”) เพื่อส่ง, โพสต์, อัปโหลด, แสดงหรือแชร์ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “แชร์”) เนื้อหาและข้อมูล (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “เนื้อหา”)
  2. เนื้อหาใดๆ ที่ผู้ใช้แชร์สามารถดูได้โดยผู้ใช้บริการสื่อสังคมออนไลน์รายอื่น อย่างไรก็ตาม นโยบายความเป็น ส่วนตัวของ Kikkoman Group ใช้กับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
  3. ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการจัดการและการใช้รหัสผ่านบริการสื่อสังคมออนไลน์แต่เพียงผู้เดียว
  4. ในกรณีที่ผู้ใช้เป็นสาเหตุในการก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลภายนอกผ่านการใช้บริการสื่อสังคมออนไลน์ผู้ใช้ มีหน้าที่รับผิดชอบในการแก้ไขข้อพิพาทกับบุคคลภายนอกรวมทั้งชดเชยความเสียหาย ผู้ใช้จะต้องแก้ไขข้อพิพาท โดยวิธีการซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อ Kikkoman
  5. Kikkoman ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการใช้บริการสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ใช้ ยกเว้นกรณีที่ ความเสียหายดังกล่าวเกิดจากการจงใจกระทำผิดหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของ Kikkoman
  6. Kikkoman ขอสงวนสิทธิในเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ใช้ต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดกับ Kikkoman ซึ่งมีสาเหตุ จากการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยผู้ใช้
  7. ในกรณีที่ผู้ใช้ละเมิดเงื่อนไขใดๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ Kikkoman ขอสงวนสิทธิในการลบเนื้อหาใดๆ ที่แชร์ บนบริการสื่อสังคมออนไลน์โดยผู้ใช้โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และดำเนินมาตรการที่จำเป็นอื่นๆ
  8. Kikkoman ไม่สามารถรับประกันได้ว่าเนื้อหาที่แชร์บนบริการสื่อสังคมออนไลน์โดยผู้ใช้หรือบุคคลอื่น ๆ นอกเหนือจากผู้ใช้จะเป็นข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้องหรือน่าเชื่อถือ ผู้ใช้ควรตระหนักถึงความเสี่ยงในการพบเจอ เนื้อหาซึ่งมีลักษณะก่อให้เกิดความไม่สบายใจ เป็นอันตราย หรือไม่เหมาะสมเมื่อใช้บริการสื่อสังคมออนไลน์และ Kikkoman จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่เนื้อหาดังกล่าวซึ่งแชร์โดยผู้ใช้ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลภายนอก
 4. ข้อห้ามในการใช้งาน

  ผู้ใช้จะต้องไม่ใช้บริการสื่อสังคมออนไลน์เพื่อการใช้งานในลักษณะดังต่อไปนี้ นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการกระทำที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้หรืออาจจะเข้าข่ายลักษณะดังต่อไปนี้ Kikkoman ขอสงวนสิทธิในการลบเนื้อหาโดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ใช้ แม้ว่าข้อมูลจะถูกแชร์โดยผู้ใช้ก็ตาม และอาจใช้มาตรการอื่นๆ เพิ่มเติมที่ Kikkoman เห็นว่าจำเป็น

  1. กิจกรรมใดๆ ที่ละเมิดหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิหรือทรัพย์สินของ Kikkoman ผู้ใช้รายอื่น หรือ บุคคลภายนอก
  2. กิจกรรมใดๆ ที่ทำให้ Kikkoman ผู้ใช้รายอื่น หรือบุคคลภายนอกรวมถึงผลิตภัณฑ์บริการและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เสื่อมเสีย
  3. การแชร์ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่ หรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ของผู้ใช้หรือบุคคลภายนอก หรือกิจกรรมใดๆ ที่ ละเมิดความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่น
  4. กิจกรรมการเลือกตั้งหรือการหาเสียงใดๆ
  5. การเผยแพร่ศาสนาหรือกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมองค์กรทางศาสนา หรือ กิจกรรมที่ส่งเสริมกลุ่ม หรือองค์กรที่มีวัตถุประสงค์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ
  6. การใช้หรือทำซ้ำเนื้อหาที่มีอยู่ในบริการสื่อสังคมออนไลน์เพื่อธุรกิจหรือเชิงพาณิชย์หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น นอกเหนือจากที่ตั้งใจไว้ในตอนแรก
  7. การใช้เนื้อหาที่ได้มาจากบริการสื่อสังคมออนไลน์เพื่อผลประโยชน์ทางการค้า
  8. การใช้บริการสื่อสังคมออนไลน์ในลักษณะที่ส่งผลเสียต่อ Kikkoman ผู้ใช้รายอื่นหรือบุคคลภายนอก
  9. สิ่งใดก็ตามที่ตีความได้ว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือถูกมองว่าก่อให้เกิดความเสียหายหรือทำลายความสงบ เรียบร้อยและศีลธรรมอันดี
  10. การแชร์เนื้อหารวมถึงรูปภาพที่เป็นอันตราย ผิดศีลธรรม หรือเป็นการทำร้ายผู้อื่น
  11. กิจกรรมใดๆ ที่นำไปสู่การก่ออาชญากรรม
  12. การใช้งานใดๆ ที่อาจถือเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมหรือเป็นการเลือกปฏิบัติ หรืออาจเป็นที่น่ารังเกียจต่อ บุคคลภายนอก
  13. การใช้งานใดๆ ที่รบกวนหรือขัดขวางการทำงานของบริการสื่อสังคมออนไลน์ หรือทำลายชื่อเสียงของ Kikkoman
  14. การใช้ข้อมูลระบุตัวตนที่เป็นเท็จหรือปกปิดตัวตนของผู้ใช้ในทางใดทางหนึ่งโดยมีเจตนาที่จะเผยแพร่ข้อมูล ส่วนบุคคลของบุคคลอื่น
  15. การใช้หรือจัดหาโปรแกรมที่เป็นอันตราย เช่น ไวรัสคอมพิวเตอร์
  16. กิจกรรมใดๆ ที่ Kikkoman เห็นว่าไม่เหมาะสม
 5. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
  1. เนื้อหาที่แชร์บนบริการสื่อสังคมออนไลน์เป็นทรัพย์สินของ Kikkoman หรือบุคคลหรือกลุ่มที่ให้บริการเนื้อหา (Content Provider) (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ให้บริการเนื้อหา") เนื้อหาใดๆ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเอกสาร, แผนภูมิ, แผนภาพ, ข้อมูล, รูปภาพและวิดีโอ) ซึ่งได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า สิทธิใน ภาพถ่ายบุคคล สิทธิในชื่อเสียงของบุคคล หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใด เป็นทรัพย์สินของผู้ให้บริการ เนื้อหา และห้ามไม่ให้ผู้ใดใช้ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้บริการเนื้อหา และจะต้องไม่ทำซ้ำ แพร่เสียงแพร่ภาพ (รวมถึงการแพร่เสียงแพร่ภาพต่อสาธารณะ) แจกจ่าย โอน เผยแพร่ แปล ดัดแปลง หรือส่งต่อในลักษณะใด ไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด
  2. เมื่อผู้ให้บริการเนื้อหาแชร์เนื้อหาที่ได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา บนบริการสื่อสังคมออนไลน์ ย่อมถือว่าผู้ให้บริการเนื้อหาตกลงให้สิทธิในการใช้งานเนื้อหาที่แชร์แก่ Kikkoman โดยเป็นการให้สิทธิอย่างไม่ จำกัด (non-exclusive), สามารถโอนสิทธิและอนญาตใช้สิทธิช่วง (sub-license) ได้และโดยไม่มีค่าตอบแทนใน การใช้สิทธิ
  3. ผู้ใช้รับรองและรับประกันว่าเนื้อหาที่แชร์บนบริการสื่อสังคมออนไลน์รวมถึงภาพถ่าย วิดีโอ รูปภาพ และเนื้อหาที่ เป็นข้อเขียน ฯลฯ จะต้องไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก ในกรณีที่มีการละเมิดดังกล่าวเกิดขึ้น ผู้ใช้มีหน้าที่ รับผิดชอบในการระงับข้อพิพาททั้งหมดกับบุคคลภายนอกโดยวิธีการที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อ Kikkoman
  4. ผู้ใช้จะต้องไม่อ้างสิทธิในลิขสิทธิ์หรือธรรมสิทธิ์ (Moral Rights) ของผู้สร้างสรรค์ผลงาน ในเนื้อหาที่ได้โพสต์หรือ เนื้อหาใดๆ ซึ่งได้ส่งไปยัง Kikkoman เมื่อใช้บริการสื่อสังคมออนไลน์
 6. การแก้ไขและการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข

  Kikkoman ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมหรือแจ้งให้ ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า ในกรณีดังกล่าว การแก้ไขและการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะมีผลเมื่อมีการประกาศและแสดงในนโยบายสื่อ สังคมออนไลน์ของ Kikkoman Group (Kikkoman Group Social Media Policy)

 7. กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล
  1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้อยู่ภายใต้บังคับและให้ตีความตามกฎหมายของประเทศไทย
ข้อกำหนดเพิ่มเติม
 1. ได้รับการแก้ไขเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564