นโยบายด้านสื่อสังคมออนไลน์(Social Media)
ของ Kikkoman Group

Kikkoman Corporation และบริษัทในกลุ่ม (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "Kikkoman Group") จะปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับทัศนคติ และพฤติกรรมที่เหมาะสมดังต่อไปนี้ เมื่อใช้งานบัญชีสื่อสังคมออนไลน์อย่างเป็นทางการของ Kikkoman Group

"การตระหนักรู้และความรับผิดชอบ" เมื่อทำการแชร์ข้อมูล

  1. Kikkoman Group เข้าใจดีว่าทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เราแชร์ได้โดยสาธารณะ และสิ่งใดก็ตามที่เราโพสต์จะ ส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างมาก นอกจากนี้ Kikkoman Group ยังเข้าใจดีว่าข้อมูลซึ่งได้อัปโหลดแล้วนั้นไม่สามารถ ลบออกได้อย่างสมบูรณ์ดังนั้น เราจะพยายามโพสต์ข้อมูลด้วยความรับผิดชอบ
  2. Kikkoman Group จะปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับและกฎระเบียบและข้อบังคับภายใน เมื่อโพสต์ข้อมูล
  3. Kikkoman Group จะพยายามสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานของ Kikkoman Group และลูกค้า ตลอดจนกับ บุคคลทั่วไป ด้วยการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดย Kikkoman Group ยังตระหนักดีว่าเราจำเป็นต้องส่งเสริม ทั้งแบรนด์และผลิตภัณฑ์ของ Kikkoman Group ในแง่บวกอยู่เสมอ

เมื่อมีส่วนร่วมในการใช้สื่อสังคมออนไลน์

  1. Kikkoman Group จะรับฟังผู้เข้าร่วมสื่อสารกับเราอย่างตั้งใจ
  2. Kikkoman Group จะรับผิดชอบเมื่อมีการส่งข้อมูลและติดต่อกับผู้อื่นและจะไม่เผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
  3. Kikkoman Group จะค านึงถึงข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวอย่างเหมาะสม และใช้ความระมัดระวังอย่าง สูงสุดเพื่อไม่ให้ละเมิดสิทธิรวมถึงลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
  4. Kikkoman Group จะเรียนรู้ผ่านการมีส่วนร่วมในสื่อสังคมออนไลน์และแบ่งปันความรู้กับผู้อื่นในวงกว้างโดยหวัง ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมสื่อสารคนอื่นๆ และชุมชนโดยรวม

คำแนะนำและคำขอต่อลูกค้าและผู้ใช้งานทุกท่าน

โปรดทราบว่าข้อมูลใดๆ ที่แชร์โดยพนักงานของ Kikkoman Group ผ่านทางบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ไม่จำเป็นต้องสะท้อนถึง ความคิดเห็นอย่างเป็นทางการของ Kikkoman Group

ท่านสามารถดูประกาศอย่างเป็นทางการของ Kikkoman Group ทั้งหมดได้ที่ http://www.kikkoman.com และผ่านข่าวประชาสัมพันธ์

โปรดทราบว่าข้อมูลทั้งหมดบนสื่อสังคมออนไลน์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้หลังจากโพสต์และข้อมูลที่ส่งจากลูกค้าอาจจะถูก ยกมาและมีการนำมาใช้โพสต์ใหม่เป็นครั้งคราว นอกจากนี้ เนื่องจากวิธีการสื่อสารจะแตกต่างกันไปตามแต่ละบัญชี โปรดดู รายชื่อบัญชีสื่อสังคมออนไลน์อย่างเป็นทางการของ Kikkoman Group สำหรับการดำเนินการของแต่ละบัญชี

นอกจากนี้ โปรดดู ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเมื่อใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ ของ Kikkoman Group และบริการที่ เกี่ยวข้องแต่ละบริการที่นี่

โปรดดู นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Kikkoman Group สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

การบังคับใช้และการแก้ไขนโยบายนี้

  1. นโยบายนี้ได้รับการแก้ไขเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564